XXVII Sesja Rady Miasta – uhonorowanie 5 obywateli

28 grudnia br. o godzinie 11.00 w sali Mieszczańskiej Ratusza odbyła się Uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której wręczone zostały honorowe tytułu wybitnym mieszkańcom naszego Miasta.

Uhonorowane zostały następujące osoby:
1) Pan Stefan Rafiński tytułem Honrowy Obywatel Miasta Chełmna
2) Pan Jerzy Kałdowski ( pośmiertnie ) tytułem Honrowy Obywatel Miasta Chełmna
3) Pani dr Zofia Zych ( pośmiertnie ) tytułem Honrowy Obywatel Miasta Chełmna
4) ks Jan Kujaczyński tytułem Honrowy Obywatel Miasta Chełmna
5) Pan Lech Bolt tytułem Zasłużony dla Miasta Chełmna 


materiał wideo dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Chełmnie


2012_12_28 10_59_00 2012_12_28 11_03_32 2012_12_28 11_04_42 2012_12_28 11_05_43

Uroczystą sesję Rady Miasta rozpoczęto od przypomnienia czym tak naprawdę jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chełmna oraz kto w przeszłości dostąpił zaszczytu jego posiadania.


“Ks prałat Jan Kujaczyński wieloletni proboszcz parafii pw. WNMP w Chełmnie, opiekun duchowy internowanych na Kępie Panieńskiej. Urodził się 21 maja 1925r w Łysomicach, w 1947 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Kazimierza Kowalskiego w 1952 roku. Zanim objął parafię chełmińską pracował jako wikary Gdynii, Chylonii, Czersku i Toruniu. W 1959 roku został proboszczem parafii w Zieleńcu, natomiast w maju 1968 roku objął probostwo w parafii pw. WNMP w Chełmnie, zarządzał nią przez ponad 30 lat, był jednym z najdłużej pracujących proboszczów. W uznaniu postawy kapłańskiej w 1970 roku ks Kujaczyński został mianowany kanonikiem Kapituły Katedry Chełmińskiej, w grudniu 1992 roku przyznano mu tytuł kapelana honorowego Jego świątobliwości papieża Jana Pawła II. Od roku 1968 do 2001 pełnił funkcję dziekana dekanatu chełmińskiego. Z chwilą objęcia probostwa w Chełmnie ks Kujaczyński rozpoczął szereg kompleksowych remontów zabytkowych kościołów oraz kaplicy na Bramie Grudziądzkiej. Przyczynił się do nadania bardziej uroczystego charakteru odpustowi chełmińskiemu, podjął też starania o konserwację cudownego obrazu Matki Boskiej Bolesnej Chełmińskiej. Na jego opiekę i wsparcie mogli liczyć internowani, rezerwiści stacjonujący w obozie na Kępie Panieńskiej skazani za działalność w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Ks. Kujaczyńśki interweniował u władz wojskowych, organizował też transport żywności i leków dla internowanych. W 2003 roku z okazji 770-lecia nadaniu Chełmnu praw miejskich, ks. prałat Jan Kujaczyńśki został uhonorowany wyróżnieniem za zasługi dla społeczeństwa i miasta Chełmna, a w 2009 odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Natomiast 24 listopada 2012 roku obchodził jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Ks. Kujaczyński swoją skromnością i życzliwością zyskał sobie szacunek wielu mieszkańców Chełmna i współpracujących z nim wikariuszy. Mimo iż od kilku lat korzysta z zasłużonego odpoczynku od obowiązków administracyjnych nadal chętnie uczestniczy w życiu parafii.”

2012_12_28 11_15_16

2012_12_28 11_15_30

2012_12_28 11_16_14


“Dr nauk medycznych Zofia Zych zasłużony lekarz i działacz „Solidarności”. Urodziła się 25 stycznia 1928 roku w Małym Czystym, w 1947 roku Państwowe Liceum i Gimnazjum w Chełmnie, a w 1953 roku Akademię Medyczną w Gdańsku. Tytuł lekarza otrzymała 31 października 1953 roku. Od pierwszego grudnia tegoż roku została zatrudniona w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w Powiatowej Przychodni Lekarskiej, a od 1 stycznia 1954 roku na oddziale wewnętrznym. W 1957 roku uzyskała specjalizację I stopnia, a w 1964 II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Od września 1059 roku pełniła obowiązki a od marca 1060 roku powołana została na stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego. W 1975 roku uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskała stopnień doktora nauk medycznych. W 1990 roku przeszła na emeryturę, jednak nadal pozostawała czynna zawodowo. Pracowała jako lekarz specjalista w Poradni Internistycznej, a następnie w Poradni Ogólnej. Od stycznia 2005 roku definitywnie zakończyła pracę zawodową. Podczas swojej długoletniej pracy zawodowej byłą lekarzem o poczuciu pełnej odpowiedzialności, stanowczym pracownikiem dbającym zawsze o dobro chorego. Była inicjatorem rozbudowy i modernizacji pomieszczeń oddziału i jego wyposażenia w nowoczesną aparaturę i sprzęt reanimacyjny. Pod swoim kierownictwem wykształciła wielu asystentów i starszych asystentów. Aktywnie działała w strukturach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Cieszyła się szacunkiem i zaufaniem przełożonych, personelu a także społeczeństwa Powiatu chełmińskiego. Z początkiem lat 80-tych XX wieku była członkiem „Solidarności” , aktywnie wspierała internowanych osadzonych w obozie na Kępie Panieńskiej. W 1981 roku otrzymała odznakę za wzorową pracę w służbie zdrowia, a w 1984 roku została złoty krzyż za zasługi. Natomiast w 2008 uhonorowana odznaczeniem „PRO GLORIA MEDICI” Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu za sumienne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego oraz tworzenie nieprzemijających wartości dla zawodu lekarza. Zmarła 5 lutego 2012 w Toruniu, została pochowana w Chełmnie w grobowcu rodzinnym.”

2012_12_28 11_20_13


“Dr Stefan Rafiński historyk specjalizujący się w badaniu dziejów Gimnazjum Chełmińskiego, patriotycznych postaw jego wychowanków, abiturientów i ich osiągnięć, wychowawca wielu pokoleń chełmińskiej młodzieży. Urodził się 7 sierpnia 1929 roku w Grudziądzu. W rodzinnym mieście ukończył gimnazjum oraz Liceum Pedagogiczne. W 1951 roku otrzymał świadectwo dojrzałości i dyplom nauczycielski. Od 1952 roku pracował jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Chełmnie, równolegle studiował zaocznie historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, którą ukończył w 1956 roku. 5 lat później otrzymał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu tytuł magistra historii, natomiast 22 grudnia 1977 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego nadała mu stopień doktora nauk humanistycznych za pracę doktorską „Rola gimnazjum chełmińskiego w rozwoju kultury polskiej w okresie zaboru 1837 – 1920” W dorobku naukowym dr Rafińskiego znajdują się ponad 30 artykułów naukowych o Chełmnie i Pomorzu oraz książki „Z dziejów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie”, która doczekała się trzech wydań i „Chełmiński Słownik Biograficzny” wydany w 2006 roku. Stefan Rafiński od wielu lat współpracuje ze „Słownikiem Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego” i „Rocznikiem Grudziądzkim”, „Rocznikiem Gdańskim” czy „Pomeranium”, których opublikował 60 życiorysów wybitnych obywateli z Pomorza w tym wielu gimnazjalistów chełmińskich. Od 1990 roku jest członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Pracując w latach 1952 – 1998 jako nauczyciel historii w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym otrzymał za swą pracę pedagogiczną liczne wyróżnienia i nagrody od Kuratorium Okręgu Bydgoskiego i Ministerstwa Oświaty. Stefan Rafiński został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz honorowym wyróżnianiem za zasługi dla społeczeństwa i miasta Chełmna z okazji 770-lecia nadania praw miejskich Chełmnu. Nadal pracuje naukowo skupia szczególną uwagę na zbieraniu i opracowaniu materiału do kolejnej biografii wybitnych mieszkańców Chełmna kolejnego tomu „Chełmińskiego Słownika Biograficznego”.”

2012_12_28 11_24_41
2012_12_28 11_24_53


“Lech Bolt założyciel Klubu Turystów Wodnych w Chełmnie, pasjonat kajakarstwa, społecznik. Urodził się 9 czerwca 1932 roku w Chełmnie. Przez większość życia zawodowego był pracownikiem cywilnym Jednostki Wojskowej 1636 przy ulicy Biskupiej w Chełmnie. Już jako młody człowiek w 1946 roku na bazie Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej utworzył Klub Turystów Wodnych. Od powstania Klubu do chwili obecnej pełni funkcję prezesa. W pierwszych latach istnienia Klubu organizował kilkudniowe spływy kajakowe po Wiśle i Wdzie. W roku 1960 zorganizował pierwszy Ogólnopolski Spływ Kajakowy po Wdzie, który to w następnych latach stał się spływem międzynarodowym i przeniesiony został na Pojezierze Brodnickie i rzeki Drwęcę i Wisłę, miejscem kończącym te spływy było zawsze Chełmno. W spływach międzynarodowych biorą udział wodniacy z całej Polski oraz goście zagraniczni z Niemiec, Holandii, Belgii, Anglii, Bułgarii, Litwy, Francji oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki i Australii. W 1992 roku patronem Klubu Turystów Wodnych w Chełmnie błogosławiony Jan z Łobdowa franciszkanin, którego szczątki przez wiele wieków przechowywane były w kościele pofranciszkańskim a obecnie w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Chełmnie. Poza spływami międzynarodowymi Lech Bolt organizuje spływy w ramach sobotnio-niedzielnego wypoczynku, a od 9 lat w ramach współpracy z wojskiem Ogólnopolski Spływ Kajakowy Stowarzyszenia Saperów Polskich. Przez wszystkie lata działalności Klubu pełni obowiązku komandora spływów. Lech Bolt posiada wszystkie uprawnienia niezbędne do prowadzenia spływów o randze międzynarodowej, m. in. jest Instruktorem Rekreacji Ruchowej, Instruktorem Polskiego Związku Kajakowego, Przewodnikiem Turystyki Kajakowej PTTK I stopnia. W trakcie swojej działalności bardzo szeroko rozwinął współpracę z klubami zagranicznymi szczególnie niemieckimi i holenderskimi. Dzięki takim kontaktom członkowie Klubu Turystów Wodnych z Chełmna mają możliwość udziału w spływach w wielu krajach co przyczynia się do promocji naszego miasta w wielu krajach Europy. Lech Bolt posiada liczne odznaczenia państwowe i resortowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż za zasługi, złoty medal pamiątkowy zasłużony dla wojsk inżynieryjnych, odznaki za zasługi dla turystyki, zasłużony działacz turystyki, złoty medal za zasługi dla Obrońców Kraju, złote honorowe odznaki PTTK i Polskiego Związku Kajakowego. Lech Bolt jest również honorowym członkiem PTTK.”

2012_12_28 11_29_05

2012_12_28 11_29_11

2012_12_28 11_29_13


“Jerzy Kałdowski historyk, mediewista, założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej, autor wielu opracowań historycznych, muzyk, organista oraz kompozytor. Urodził się 4 lutego 1931 roku w Chełmnie. Maturę zdał w 1956 roku, a w latach 1964-1969 studiował na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku historia mediewistyka. Tradycje muzyczne wyniósł z domu rodzinnego, przez wiele lat był organistą w kościele gimnazjalnym, w kościele św. Józefa i w kościele garnizonowym. Prowadził chór męski przy parafii św. Józefa na bazie którego powstał obecny Chór Choruns Culmensis. We wczesnej młodości doznał represji stalinowskich był osadzony w więzieniach w Chełmnie, Bydgoszczy, Koronowie oraz kamieniołomach Piechcinie niedaleko Inowrocławia. Działał w Polskim Towarzystwie Archeologicznym i Numizmatycznym, był współzałożycielem Chełmińskiego Towarzystwa Kultury oraz członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Już w latach 50-tych rozpoczął starania o założenie placówki muzealnej w Chełmnie. Po reformie administracyjnej w kraju w 1975 roku wystąpił z inicjatywą przeznaczenia na potrzeby rozwijającego się muzeum całego ratusza. Po wielu staraniach oficjalne otwarcie muzeum właśnie w ratuszu nastąpiło 28 grudnia 1983 roku, a więc dziś kolejna z rocznic. Jerzy Kałdowski został pierwszym dyrektorem muzeum, był społecznym opiekunem zabytków oraz przewodnikiem turystyczno-krajoznawczym. Wiele starań poczynił także w celu utrwalenia pamięci o mieszkańcach Chełmna, z jego inicjatywy powstały tablice pamiątkowe m .in. Antoniego Piotrowicza, Ignacego Danielewskiego, braci Raszejów, ofiar stalinizmu oraz pomnik niepodległości. Był autorem licznych publikacji, opracowań historycznych, biografii,referatów, wierszy, pieśni patriotycznych, wojskowych, religijnych oraz widowisko słowno-muzycznego, to autor tej słynnej legendy o duchu Bernarda i właśnie na bazie tego powstało widowisko, które przez wiele lat podczas tzw „niedzieli w muzeum” a później w ramach obchodów Dni Chełmna było prezentowane i przy baszcie prochowej i na płycie rynku. Swoją pasją historyczną, miłością do Chełmna kolejne pokolenia muzealników tzn. nas, którzy kontynuują jego działo. Mam nadzieję że nie wstydzi się za nas. Za swą działalność został odznaczony srebrną odznaką Społecznego Opiekuna Zabytków, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury,  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Członka Honorowego Związku Kadetów II Rzeczpospolitej oraz Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa. W 2003 roku z okazji 770-lecia nadania praw miejskich uhonorowany został wyróżnieniem za zasługi dla społeczeństwa i miasta Chełmna. Natomiast 15 stycznia 2009 roku uchodził swój jubileusz 60-lecia pracy organistowskiej. Zmarł 6 marca 2011 roku w Świeciu pochowany został w grobowcu rodzinnym w Chełmnie.”

2012_12_28 11_34_58

2012_12_28 11_38_48

2012_12_28 11_39_56

2012_12_28 11_44_44

2012_12_28 11_45_53

2012_12_28 11_46_50

2012_12_28 11_47_22

2012_12_28 11_52_28

Zobacz także:
meteriał wideo z wręczenia tytułów (12min 13s – 14min 00s)
inni zasłużoni mieszkańcy Chełmna

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u