Sezon grzewczy już wystartował zadbaj o bezpieczeństwo!

Ze względu na rozpoczynający się sezon grzewczy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z nieszczelności i drożności przewodów kominowych, złej eksploatacji pieców i kuchenek gazowych, używania zgodnie z instrukcja obsługi różnego rodzaju grzejników elektrycznych oraz należytej wentylacji pomieszczeń.

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, corocznie w tym okresie odnotowywana jest większa liczba interwencji w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych. System centralnego ogrzewania jest stosunkowo bezpieczny pożarowo. Niestety często do dogrzewania mieszkań używane są urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną lub gazem. Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są:
– nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów,
– nieprawidłowe składowanie materiałów palnych w kotłowniach,
– niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych,
– pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
– niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych,

Wymienione przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dlatego też apelujemy o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń, których przestrzeganie pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem.

Eksploatacja urządzeń elektrycznych (w tym również urządzeń grzewczych):
• nie należy stosować naprawianych „watowanych” bezpieczników topikowych oraz
bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
• należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji
elektrycznej – nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli
i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,
• należy zlecać wykonanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych i gazowych
zgodnie z instrukcją obsługi osobom do tego upoważnionym,
• nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych
instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
• nie należy ustawiać urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem
urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
• nie należy ustawiać urządzeń nagrzewających się do temperatury powyżej 100 stopni C
w odległości mniejszej niż 0,5 m od materiałów palnych.

Eksploatacja urządzeń gazowych:
nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych – w prawidłowo działających urządzeniach gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO). Ponadto:
– nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia,
– nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – może się to skończyć poważnym zatruciem organizmu,
– gazowe urządzenia promiennikowe należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich  przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi,
– nie należy ustawiać gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek itp.) – zachowaj odległość minimum 60 cm,
– w mieszkaniu nie należy przechowywać więcej niż 2 butli gazowych o ładunku nie przekraczającym 11 kg,
– nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu
(piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
– nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych w instalacje gazu ziemnego.

Kilka zasad ogólnych:
– nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych, gazowych jak również na paliwo stałe,
– należy wykonywać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – zaniedbania tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla,
– w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności jak również zapobieżenia
– zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadza),
– podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m.,
– należy używać tylko tych urządzeń grzewczych elektrycznych i gazowych, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,
– w przypadku używania urządzeń sprowadzonych z zagranicy należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta.

Czad i ogień-obudź czujność
Ze względu na sposób działania na organizm ludzki, czad zwany jest również cichym zabójcą. Gromadzący się w powietrzu czad jest niewidocznym, pozbawionym zapachu gazem, nieco lżejszym od powietrza. Tlenek węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia się z hemoglobiną (około 300 razy szybsze od tlenu), powstaje karboksyhemoglobina, a przez to stanowi zagrożenie dla wszystkich organizmów, które wykorzystują hemoglobinę do transportu tlenu do tkanek. Powstaje niedotlenienie tkanek a w konsekwencji śmierć. Tlenek węgla może wydzielać się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń ogrzewczych – złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej ich eksploatacji. Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe. Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania czadu są ludzie starsi, chorujący na serce i z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci. Powikłaniem zatruć tlenkiem węgla są zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle, niewydolność płuc, pogorszenie pamięci oraz zdolności koncentracji.

Jak zapobiegać:
– dokonuj okresowych czyszczeń przewodów kominowych,
– kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
– w pomieszczeniach, w których występuje spalanie paliwa zapewnij skuteczną wentylację,
– nie zatykaj kratek wentylacyjnych w drzwiach oraz od przewodów wentylacyjnych,

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
– zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
– wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
– wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż pożarną),
– jak najszybciej podać tlen,
– jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie, np.  metodą usta – usta oraz masaż serca,
– nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich.

Spalanie śmieci w piecach
Informujemy jednocześnie, że Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach osoba, która wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny.

Czego nie wolno palić?
W domowym piecu ani w przydomowym ogródku nie wolno spalać między innymi: plastikowych pojemników i butelek po napojach, zużytych opon, innych odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań po farbach  i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb foliowych z polietylenu, papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych.

źródło:
tekst: KPPSP Chełmno
foto: diver.net.pl

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u