Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA CHEŁMNA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Budżet obywatelski są to środki pieniężne budżetu Gminy Miasto Chełmno, zwanej dalej „Miastem” przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Miasta,
w trybie określonym regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Chełmna, zwanym dalej „Regulaminem”.

 

§ 2. ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska służąca ogółowi mieszkańców Miasta.

2. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań
i kompetencji Miasta.

3. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty ustalonej w budżecie Miasta.

4. Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta, którzy w dniu zgłoszenia projektu ukończyli 16 lat i są zameldowani na pobyt stały lub czasowy w Chełmnie.

5. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronach internetowych: chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna – www.bip.chelmno.pl oraz w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, p.101 parter w godzinach pracy Urzędu.

6. Do formularza należy obowiązkowo dołączyć listę minimum 25 osób popierających wskazany projekt, które w dniu zgłoszenia projektu ukończyły 16 lat i są zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w Chełmnie. Wzór listy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest dostępny w sposób, o którym mowa ust.5

7. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 5 można wysłać listem na adres Urzędu Miasta Chełmna (ul. Dworcowa 1 , 86-200 Chełmno) z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Projekt” lub złożyć osobiście w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, o którym mowa w ust. 5. W razie wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę wpływu projektu do kancelarii Urzędu.

8. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola.

9. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie terminu wyznaczonego stosownie do treści 6 Regulaminu nie będą rozpatrywane.

10. Zgłoszenia projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną
w ust. 3 nie będą rozpatrywane.

11. Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony na stronach internetowych: chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna- www.bip.chelmno.pl, i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.

 

§ 3. OCENA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

1. Złożone projekty będą analizowane przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Chełmna,

2. Analiza projektów będzie przeprowadzana pod względem:
– możliwości realizacji,
– kosztu realizacji,
– możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,
– znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
– korzyści wynikających dla Miasta,
– możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

3. Projekty, których kosztorysy nie dają gwarancji ich realizacji mogą zostać skorygowane za zgodą wnioskodawcy.

4. Projekty wraz z przeprowadzoną analizą przekazywane będą komisji powołanej przez Burmistrza Miasta w celu ich oceny,

5. W skład komisji wchodzić będą:
– Kierownicy jednostek, które przeprowadzały analizę projektów,
– Radni Rady Miasta zgłoszeni przez Przewodniczącego Rady Miasta,
– Burmistrz Miasta lub osoba przez niego wyznaczona.

6. Komisja decyduje, które projekty zostaną dopuszczone do głosowania, a które odrzucone.

7. Każdy projekt niezależnie od podjętej przez komisję decyzji wymaga uzasadnienia.

8. Komisja przekazuje projekty wraz z uzasadnieniami Sekretarzowi Miasta, który sporządza listę projektów dopuszczonych do głosowania i listę projektów odrzuconych.

9. Projekt dopuszczony do głosowania zostanie umieszczony na karcie do głosownia.
O kolejności umieszczenia na karcie decyduje data i godzina wpływu projektu.

10. Listy, o których mowa w ust. 8 dostępne będą na stronach internetowych: chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna – www.bip.chelmno.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.

 

§ 4. DZIAŁANIA INFORMACYJNE

1. Z chwilą ogłoszenia list, o których mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym stosownie do treści § 6 Regulaminu.

2. Działania, o których mowa w ust. 1 prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem.

 

§ 5.  GŁOSOWANIE

1. O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze głosowania internetowego, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat i są zameldowani na pobyt stały lub czasowy w Chełmnie.

2. Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą karty do głosowania dostępnej na stronie https://bo.chelmno.pl, odnośników do niej, umieszczonych na stronach chelmno.pl, www.bip.chelmno.pl.

3. Głos można oddać także za pomocą tzw. e- urny (wydzielone stanowisko komputerowe z dostępem do karty) znajdującej się w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, p.101, w godzinach pracy Urzędu. Aby skorzystać z e-urny niezbędne jest posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Głosować można tylko na jeden projekt. W przypadku wyboru więcej niż jednego projektu głos uważa się za nieważny.

5. Weryfikacja osoby biorącej udział w głosowaniu odbywa się na podstawie nr PESEL.

6. Głosowanie trawa od godziny 00:00 w dniu rozpoczęcia głosowania do godziny 23:59:59 w dniu kończącym głosowanie.

§ 6. HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Terminy zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego na dany rok, ich analizy, oceny, prowadzenia działań informacyjnych, głosownia i ogłoszenia jego wyników określa Burmistrz Miasta Chełmna w drodze zarządzenia.

 

§ 7. USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

1. Po zakończonym głosowaniu Komisja powołana przez Burmistrza ostatecznie ustala, ile głosów uzyskały poszczególne projekty i ustala listę projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

2. W przypadku zgłoszenia jednego projektu, zostanie on przyjęty do realizacji jeżeli
w głosowaniu otrzyma poparcie minimum 250 osób.

3. W wypadku, gdy suma kosztów projektów, które uzyskały największą liczbę głosów wyczerpuje pulę budżetu obywatelskiego na dany rok, a wybrane projekty są istotne
z punktu widzenia interesów mieszkańców Miasta, Burmistrz Miasta może wystąpić
o zwiększenie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

4. Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronach internetowych: chelmno.pl, BIP Urząd Miasta Chełmna- www.bip.chelmno.pl, i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.

 

§ 8.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Gmina Miasto Chełmno.

3. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest
w szczególności możliwość zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta Chełmna oraz radni biorący udział w ocenie złożonych projektów.

4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z Regulaminu.

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTO CHEŁMNO
LISTA POPARCIA PROJEKTU

źródło: chelmno.pl

Pingowanie i komentowanie jest wylaczone.

Komentowanie zastalo wylaczone.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes

stat4u